ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

19 เมษายน 2565 – จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือสุโขทัย จำกัด หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

หลังจากจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยังได้ดำเนินการสานเสวนา ในประเด็นเรื่อง “กลไกบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการเชิงนโยบายให้สามารถรองรับการขยายผลให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคำขอให้กับคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เป้าหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ จะมีผลทำให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลมาจากการบูรณาการสนับสนุนการศึกษาร่วมกันระหว่าง รัฐ ท้องถิ่น เอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: