สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชุมจัดทำ “คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ” ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

29 มีนาคม 2565 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนัก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑