สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชุมจัดทำ “คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ” ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

29 มีนาคม 2565 – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.สป.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการ สกก.สป. เป็นประธานเปิดการประชุม จัดระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

นายอำนาจ สายฉลาด กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหน่วยงานสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศ และทุกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในบริบทและแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ในบางครั้งเกิดความไม่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม 4 ด้านที่สำคัญ คือ 1) ด้านการเดินทางไกลและแรมคืน 2) ด้านการจัดกิจกรรมผจญภัย 3) ด้านการบันเทิงในกองลูกเสือ 4) ด้านการอภิปรายเยาวชน Youth Forum

การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้ง 4 ด้านดังกล่าว นำมาจัดทำเป็นคู่มือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กิจกรรมลูกเสือ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความประพฤติที่เหมาะสม ตามบทบาทภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้อย่างชัดเจน และเห็นผลอย่างเด่นชัดต่อไป

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน: ข้อมูล/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: