“ตรีนุช” เปิดเวทีเสวนา “ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ” จัดโดย สคคท. ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจครูทั่วประเทศ

21 เมษายน 2565 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกร... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑