“ตรีนุช” เปิดเวทีเสวนา “ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ” จัดโดย สคคท. ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจครูทั่วประเทศ

21 เมษายน 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ” จัดโดยสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายดิเรก พรสีมา ประธานสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) กล่าวว่า สคคท. เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และกลุ่มคนที่สนใจในคุณภาพและความทั่วถึงทางการศึกษาของคนไทย โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้มารวมตัวกันตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานทางการศึกษารับไปพิจารณา

ทั้งนี้ สคคท. เชื่อว่าไม่มีประเทศใดทำให้คนในประเทศคุณภาพสูงได้ โดยที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคุณภาพต่ำ หรือใช้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพต่ำ ซึ่งในกรณีของประเทศไทย หากเราผลิตครูใหม่ให้มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ก็จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนกับครูคุณภาพสูงได้ในระดับหนึ่ง

โดยเรื่องที่ควรจะดำเนินการอย่างจริงจังขณะนี้ คือ การพัฒนาครูประจำการประมาณ 660,000 คน ในสังกัดของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริง นำปัญหาและนำบริบทของท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่มาเป็นตัวตั้ง ตลอดจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ออกไปเป็นนวัตกรของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาควบคู่กันไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพครู รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายให้ครูได้ชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือการรวมหนี้ครูมาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคม

ในส่วนของข้อเสนอแนะจาก สคคท. ในวันนี้ มีหลายส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งยินดีรับไว้ไปหารือเพื่อเดินหน้าการทำงานต่อไป มีหลายเรื่องเป็นที่รับทราบอยู่แล้วและกำลังดำเนินการหาแนวทางที่เหมาะสมอยู่ ส่วนเรื่องของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ทาง สคคท.แสดงความห่วงใยมานั้น ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของรัฐสภา โดย ศธ.พยายามประสานงานและเร่งการดำเนินงานให้เร็วที่สุด

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: