ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง” หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาไทย

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง” หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี

“ช่วงชั้น” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมตรี ชั้นนักธรรมโท ถึงชั้นนักธรรมเอก หรือการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นประโยคหนึ่ง สอง ถึงชั้นเปรียญธรรมสามประโยค

“ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาอาเซียน หรือภาษาอื่นตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข้อ 3 สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี ให้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม จำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีเวลาเรียนตลอดช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 7 หน่วยกิต โดยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาสามัญเพิ่มเติมให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/091/T_0017.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: