ศธ.จัดพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

(28 ธันวาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงในการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง 544 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้มาต้อนรับทุกคนในวันนี้ ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนผลักดัน ส่งเสริม ทั้งด้านการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงในอนาคต สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่นในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในวันนี้

“ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน สิ่งสำคัญในของการเรียนไม่ว่าจะเป็นในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย การเรียนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ อยากให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ในสิ่งที่อยากรู้ ในสิ่งที่ถนัด แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ต้องไม่ใช่ได้เพียงความรู้อย่างเดียว ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนอยู่ในกฎระเบียบควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสวยงาม”

อนึ่ง ในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และรับผลตรวจได้ภายใน 6 ชั่วโมง ผ่านทางการสแกน QR Code ซึ่งจะต้องมีผลการตรวจเป็นลบเท่านั้น จึงได้เข้าร่วมงาน จากนั้นจะทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK อีกรอบในเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2564

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: