11 เรื่องเด่น ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารเผยแพร่ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน “11 เรื่องเด่น ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนบูรณาการทำงาน ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง คือ

 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสา
 2. การบริหารจัดการและมาตรการการช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์​ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้​
 4. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
 5. กระทรวงศึกษาธิการสัญจร
 6. ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
 8. ระบบสารสนเทศ​เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)​ มุ่งสู่ Big Data
 9. พัฒนามาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 10. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่บุคลากร
 11. การประชาสัมพันธ์รอบด้าน หลากหลายช่องทาง

รายละเอียดเอกสาร ความหนา 72 หน้า ดาวน์โหลดที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: