สป.ศธ.ปรับปรุงโครงสร้าง 2 หน่วยงาน รองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศจัดตั้งหน่วยงานการศึกษ... Continue Reading →

รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เยือนถิ่นยะลา-ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา สช.-กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา และโรงเรียนเอกชน

(29 มกราคม 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ

ครูโอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" รมช.ศธ. เปิดอบรมการจัดการศึ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑