รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เยือนถิ่นยะลา-ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา สช.-กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา และโรงเรียนเอกชน

(29 มกราคม 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ (โรงเรียนปอเนาะ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมทั้งรับฟังแนวทางและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ในโรงเรียนปอเนาะและตาดีกา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาและปัตตานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาและปัตตานี

ชมภาพเพิ่มเติม Facebook

รมช.ศธ.กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่อยากเรียกว่าการมอบนโยบาย แต่อยากให้ระดับพื้นที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ พัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมสำคัญที่เรามีองค์ความรู้อย่างถ่องแท้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา, กิจกรรมเติมความรู้ให้ผู้สอนในรายวิชาเลือกอิสลามศึกษา, การจัดการศึกษาตลอดชีวิต, การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน, การส่งเสริมการอ่านและใช้ภาษาไทย, อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนจัดมหกรรมนิทรรศการผลการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะกับการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครปอเนาะ (ครู กศน.) ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย อำนวยความสะดวกแก่โต๊ะครู (ผู้อาวุโสที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม) ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าไปดูแลพัฒนา รับทราบและนำปัญหาไปสู่การแก้ไข พร้อมที่จะดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ. ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ในนามรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ขอชื่นชม สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา ปัตตานี ตลอดจนกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นไปตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และจะนะ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ การศึกษา การนับถือศาสนา ระบบเศรษฐกิจตลอดจนวิถีชีวิตประจําวัน ส่งผลให้การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม

“มีความตั้งใจมาพบกับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และครูอาสาสมัครปอเนาะ (ครู กศน.) เพราะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ เช่นเดียวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ของการศึกษาศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และฐานของการเรียนรู้ศาสนาที่แท้จริง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่ง บางครั้งก็ยังเป็นที่สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าหากไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องศาสนาแล้ว ก็อาจจะมีผู้นำเรื่องศาสนาไปบิดเบือนในการสร้างความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเราจะต้องทำให้คนในพื้นที่รู้จริงในเรื่องของศาสนา”

ทั้งนี้ ในเรื่องที่สภานักเรียนโรงเรียนอิสลามประสานวิทยามูลนิธิ เสนอขอความอนุเคราะห์ใน 2 ประเด็นนั้น ในประเด็นแรก ขอสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนชุมชนใกล้เคียง ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ฝึกทักษะ พัฒนาในด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดนั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งผลการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจเพื่อที่จะต่อยอดสร้างนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพของจังหวัดชายแดนใต้ประดับวงการฟุตบอลไทยต่อไป

ประเด็นที่สอง ขอให้ช่วยประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รมว.คค.) เพื่อขอเปิดช่องกลับรถ หรือไฟสัญญาณจราจรเข้า-ออก บริเวณหน้าโรงเรียนฯ บนถนนสาย 410 ปัตตานี-ยะลานั้น เบื้องต้นได้ประสานส่วนตัวไปยัง รมว.คค.แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเรื่องจัดสรรงบประมาณ ถ้ามีความคืบหน้าประการใดจะดำเนินการแจ้งให้ทราบทันที

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: