สป.ศธ.ปรับปรุงโครงสร้าง 2 หน่วยงาน รองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของ สป.ศธ. ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ เป็นไปตามกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ของ ศธ. จำนวน 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งเป็นการปรับปรุงภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และเปลี่ยนชื่อจากหน่วยงานเดิม คือ “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา” แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 7 กลุ่ม สถานที่ตั้งที่เดิมคือ อาคารเสมารักษ์ ศธ.

2. ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และเปลี่ยนชื่อจากหน่วยงานเดิม คือ “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)” แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 8 กลุ่ม สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัจจุบัน ศปบ.จชต. ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : คปภ.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อ 2 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: