คปภ.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อ 2 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

(22 ธันวาคม 2564) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (คปภ.) โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เห็นชอบตามที่ กพร.สป.เสนอการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษา จำนวน 2 หน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ได้แก่

  1. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
  2. สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค”

ทั้งนี้ เป็นไปตามกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการนำร่องใน 6 ภูมิภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับข้อมูลการนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมใจ วิเศษทักษิณ) ได้มอบหมายให้นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการ กพร.สป. เป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา หลังจากนี้ กพร.สป.จะได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: