ศึกษาธิการส่งความสุข “ศ.ค.ส.” ปันสุข ส่งต่อความรักสู่น้องๆ พื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” เปิดกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง” ปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบสิ่งของส่งต่อความสุข อาทิ หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ

(21 ธันวาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง” ปีที่ 3 ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ

พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช..ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.), นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ ศธ., นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีนางรัชนุช สละโวหาร ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. ผู้บริหาร/ผู้แทน สำนักงาน กศน.เขต 50 เขต ร่วมงาน ณ ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

รมช.ศธ. กล่าวว่า “การให้” อาจมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของการบริจาค เป็นการให้คนอื่นในสิ่งที่เขาไม่มี บางทีการให้อาจหมายถึง การส่งต่อ การส่งของ การแบ่งปันความสุข โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังจะได้สิ่งของ เงินทองหรือชื่อเสียง ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่ารอยยิ้มและการได้เห็นคนที่ได้รับมีความสุข

สำนักงาน กศน.ยังคงทำหน้าที่เป็น “จุดเชื่อม” ระหว่างผู้ให้ กับผู้รับในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะประชาชนที่มีความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการมอบความสุขในห้วงเทศกาลปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

โครงการนี้ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงก้าวสู่ปีที่ 3 อย่างเต็มภาคภูมิ ในการจัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ความอบอุ่น ต่อเพื่อน พี่ น้อง ลูกหลานคนไทยด้วยกัน ความพิเศษในปีนี้เราจึงทำให้เขาเหล่านั้นมีความสุขโดยได้รับทั้งสิ่งของ และการศึกษารวมไปถึงโอกาสทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพ นำไปสู่การสร้างรายได้ มีงานทำ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มความมั่นคงในชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ให้สมดุลกลมกลืนกัน มีความสุขร่วมกันตลอดไป

โอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้รับมอบของขวัญและสิ่งของจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ รถจักรยาน หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม และได้ส่งต่อไปยังนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายขอบทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศต่อไป

นายธฤติ ประสานสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ครั้งแรกในปี 2562 หลังจากได้รับรอยยิ้มและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ยังคงแนวคิดที่ให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่ง เป็นจุดเชื่อมสะพานบุญ ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ชายขอบ ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ กับชาว กศน. ซึ่งสำนักงาน กศน. เป็นสื่อกลางส่งความสุขและรอยยิ้มที่สดใสไปยังผู้รับในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

ทั้งนี้ สป.ศธ.โดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่ง เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล และผู้ใจบุญ ร่วมส่งต่อความสุข ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเจริญงอกงาม ทางปัญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเหมาะสมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การก้าวทันความเจริญ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และความสมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศัยกัน กับการพึ่งตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ภายหลังพิธีเปิด รมช.ศธ. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Best Practice การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสาธิตส่งเสริมการสอนอาชีพของสำนักงาน กศน.เขตพื้นที่ กทม. ทั้ง 50 เขต 50 อาชีพ เช่น วิชาเขียนโปรแกรมแอนนิเมชัน powtoon (โปรแกรมเสนองานด้วยตัวการ์ตูน) จากสำนักงาน กศน.เขตหนองแขม, วิชาการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล จากสำนักงาน กศน.เขตบางพลัด, วิชาการทำขนมไทย ดอกจอก จากสำนักงาน กศน.เขตภาษีเจริญ, วิชาการทำเครื่องฟอกอากาศต้นแบบ จากสำนักงาน กศน.เขตทุ่งครุ, วิชาร้อยพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า จากสำนักงาน กศน.เขตราษฎร์บูรณะ เป็นต้น ตลอดจนรับชมการแสดงอังกะลุง จากชมรมผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.เขตยานนาวา และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง จากนักศึกษาผู้บกพร่องทางสายตา สำนักงาน กศน.เขตพญาไท โดยภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: