ศธ.ประชุม ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ที่นครศรีธรรมราช แก้ปัญหาหนี้สินครู โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

(21 ธันวาคม 2564) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑