ศธ.ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ภาค 10, 13)  แก้ปัญหาหนี้สินครู  โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

(14 ธันวาคม 2564) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑