คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระท... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ระเบ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑