คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 904/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 38/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงยกเลิกคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 38/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
  2. นายณัฐพงษ์  นวลมาก  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา
  3. นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  4. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
  5. นายปรีดี  ภูสีน้ำ  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
  6. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
  7. นายธนากร  ดอนเหนือ   รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
  8. นายธฤติ  ประสานสอน รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล  ตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา
  9. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
  10. นายธีร์  ภวังคนันท์   รับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) และการดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการใช้ประเด็นนโยบายเป็นฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล สะท้อนสภาพปัญหา ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนระดับนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ แล้วจัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: