รมว.ศธ.มอบแนวทางการดำเนินงาน ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ

(27 ธันวาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้กับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารระดับสำนัก ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ โดยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในการประชุม “ตรีนุช” เน้น 3 ประเด็นหลักให้เร่งขับเคลื่อน “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ยึดโยงนโยบายและบริบทของพื้นที่ – การปักหมุดค้นหาติดตามเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา – สร้างเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุณภาพ”

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในฐานะที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานใน ศธ. มีความตั้งใจที่ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และเข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน ศธ. ช่วยกันผลักดันการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา คนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงไปสู่ผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว หรือการดำเนินการวัคซีนให้กับครูและนักเรียน ซึ่งทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับวัคซีนนำไปฉีดให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียน On-Siteได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ทุกคนดูแลการศึกษาในระดับจังหวัด อยากจะฝากในเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา” ให้ยึดโยงและสอดคล้องกับนโยบายของ ศธ. และคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ที่สำคัญต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และจังหวัด ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง เชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา แต่เนื่องจาก ศธ.เป็นกระทรวงใหญ่ มีหลายหน่วยงานหลัก การทำงานแบบบูรณาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มอบให้ปลัด ศธ. ร่วมกับองค์กรหลัก ตั้งคณะทำงานในการพัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลต่าง ๆ

อีกประเด็นที่ฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อน เร่งผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ “การปักหมุดค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด ศธ. โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับภูมิภาคและจังหวัด เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดประเด็นนี้ ในวันที่ 5 มกราคม 2565

นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกัน “สร้างเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุณภาพ” ได้เริ่มดำเนินการนำร่องไปแล้วในพื้นที่ จ.สระแก้ว แต่ต้องการดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นในทุกพื้นที่ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพนั้น จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาได้ แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ เราจึงต้องสร้างโรงเรียนคุณภาพและเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้เข้ามาใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบการพัฒนาครู

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกคนจะต้องช่วยให้กลไกต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: