ผลการประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 12/2564

(28 ธันวาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 12/2564 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

การขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัดและภาค และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นายอิทธิกร ช่างสากล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. รายงานการบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (ขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัดและภาค ร่วมกับ ศธจ.และ ศธภ.) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน Sanbox ที่ได้มีการพัฒนาทีมงาน ศธภ. และ ศธจ. ตามความต้องการและความสามารถที่หลากหลายในการจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัด โดยทดลองจัดทำข้อมูลเด็กจบการศึกษา ปี 2564/65 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้กำหนดแผนแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฏาคม 2565

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ได้จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอก ครอบคลุมการรับหนังสือ ส่งหนังสือ ออกเลขหนังสือ ยืมหนังสือ คืนหนังสือ และทำลายหนังสือ รวมถึงการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signing) และเชื่อมโยงกับ Microsoft Office 365 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน รองรับการทำงาน Work From Home สามารถทำงานผ่าน Tablet หรือ Smartphone

ภารกิจงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสมทรง งามวงษ์ ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. รายงานภารกิจงานต่างประเทศที่สำคัญจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ครั้งที่ 2 (APREMC-Il) ร่วมกับยูเนสโก
  2. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (APEC) โดยขอความร่วมมือ ศธจ. และ ศธภ. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเอเปคแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
  3. การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ที่ได้รับการประกาศยกย่องโดยยูเนสโก
  4. การขยายผลการดำเนินงานว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ภายใต้แผนงานอาเซียน (ASEAN)
  5. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพลิกโฉมการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนในสังคมยุค New Normal ภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO) ปี ค.ศ. 2015-2035

ความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณสอบครูผู้ช่วย และ 38 ค.(2)

นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผอ.สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. รายงานความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณสอบครูผู้ช่วย ในกรณีพิเศษและกรณีปกติ ว่า ขณะนี้สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ได้ดำเนินการขอตัดโอนงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาเป็นของ สป.ศธ. เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 71 แห่ง และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด พร้อมทั้งดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ฯลฯ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด 19

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: