ศธ.-อว.​ส่งมอบการถ่ายโอน​ภารกิจ​โครงการ​จัดตั้ง​สถาบัน​ไทย​โค​เซ็น​

(8 ธันวาคม 2564)​ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนาง​สาวตรี​นุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)​ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)​ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นขึ้นจำนวน 2 แห่ง คือ

  • สถาบันไทยโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 140 คน
  • สถาบันไทยโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 72 คน

นอกจากนี้​ ยังได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์ และอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ในจัดการเรียนการสอนของทั้งสองสถาบัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

ในส่วนของการจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น มีการจัดส่งนักเรียนทุนไป 2 ประเภท คือ

  • นักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมจำนวน 24 คน ผลการดำเนินพบว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับดี มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศญี่ปุ่นและระดับนานาชาติ
  • นักศึกษาของสถาบันไทยโคเซ็น ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นในชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 จำนวน 4 คน และในปี 2564 มีนักเรียนทุนกำลังศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 28 คน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นที่ผ่านมาสามารถประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) สถานบันเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (NIT) และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในแก้ไขสัญญาเงินกู้โดยการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการหลัก จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)​ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้น ศธ. โดย สพฐ. สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะสนับสนุน อว. อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นให้ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศต่อไป

จิณณ์ชญา ทิพย์ปัจทมิตร / ข่าว
อินทิรา บัวลอย สป.อว. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: