ศธ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 และจัดกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

ภาพเพิ่มเติม Facebook ศธ.360 องศา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 6.45 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นในเวลา 9.00 น. รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการ ‘ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์’ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ รู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการ บุคลากร ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี

“ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์หนึ่ง ใจความว่า “การทำดีนั้น ทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า ศธ.พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ‘ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564’ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  • ส่วนกลาง จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดและรอบวัด การกวาดขยะ เศษใบไม้ เศษขยะ และการเช็ดทำความสะอาดสิ่งของภายในบริเวณวัด เป็นต้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,000 คน จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบ, บริเวณวัดอินทรวิหาร, บริเวณวัดใหม่อมตรส, บริเวณวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  • ส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด กำหนดจุดดำเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของ ศธ. หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

ภาพเพิ่มเติม Facebook ศธ.360 องศา

ภาพ/ข่าว กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: