สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ผ่านการประชุมทางไกลระบบ ZOOM  Cloud Meetings โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด จำนวน 170 คน เข้าร่วมประชุม

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 โดย สป.ศธ. จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนและงบประมาณในสังกัด ทั้งส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด ให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของการจัดการงบประมาณ และจัดทำข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป

ภาพ สนย.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: