เสมา3 Kick Off “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 3 ที่อมก๋อย พร้อมชื่นชมให้กำลังใจครูในพื้นที่ทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 3 ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ภายหลังเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการจัดการศึกษาของครูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ โดยมีผู้บริหาร ศธ. ครู กพด. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านแม่ลง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. มุ่งให้บริการการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทั้งในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ อีกทั้งตนได้ร่วมหารือกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เพื่อขอเกลี่ยอัตรากำลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลักดันให้มีการจัดสรรอัตราเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย กศน. จำนวน 210 อัตรา เพื่อเพิ่มความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน

ขอส่งกำลังใจให้ครู กศน.ในพื้นที่สูงที่ตั้งใจดูแลคนทุกช่วงวัย ด้วยความทุ่มเททำงานและเสียสละเป็นอย่างมาก ต้องทำงานในพื้นที่ไกลบ้าน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กในเวลากลางวัน และสอนประชาชนหลากหลายชาติพันธ์ุในเวลากลางคืน ให้พึ่งพาตัวเองได้ มีโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีตามวิถีชีวิตในแต่ละบริบท สู่เป้าหมาย SDGs ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ยังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวไม่เพียงพอเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอาสาเป็นผู้ส่งผ่านความสุข โดยการจัดหาและการรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ห่วงใยลูกหลานไทย อีกทั้งยังร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ทั้งในเรื่องของน้ำใจ การให้ และการแบ่งปันให้คงอยู่คู่คนไทย และยืนยันว่าจะมีกิจกรรมโครงการดี ๆ แบบนี้ในปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ปราณี บุญยรัตน์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: