ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 Work from Home 90% เน้นใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม การทำงาน และรับสมัครเรียนต่อ

(13 เมษายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการในทุกจังหวัด ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ ในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ข้อ 3 ให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้งดการจัดการเรียนการสอน และให้งดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

ข้อ 5 กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หากจำเป็นต้องมีการสอบ การสัมภาษณ์ จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

ข้อ 6 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และ เว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564
นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 thoughts on “ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 Work from Home 90% เน้นใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม การทำงาน และรับสมัครเรียนต่อ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: