สป.ศธ.จัดอบรมการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน หวังช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียหายแก่ส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่รองศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียหายแก่ส่วนราชการ

(8 เมษายน 2564) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) ทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ศธ.ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรอง ศธจ.ให้สามารถบริหารงานในฐานะผู้บริหารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

โดยบทบาทหนึ่งที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การคลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความสามารถ บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยยึดหลักปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

การพัฒนา รอง ศธจ.ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น เพื่อต้องการให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะเป็นการลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียหายแก่ส่วนราชการได้เป็นอย่างดี

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แก่ นายโสภณ พวงคุ้ม ผอ.กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล, นางวิภาวดี จันทวรรณ นิติกร, นางพรทิพย์ พวงคุ้ม และน.ส.ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลัง ตลอดจนวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ศธ. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อควรระวังสำหรับผู้บริหาร และบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: