สป.ศธ.จัดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” นำข้าราชการบรรจุใหม่ ผนึกกำลังนักเรียน-ครู ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 กระทรวง 1 การให้” พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน จ.กาญจนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน : Royal Thai Volunteers” วันจักรี 6 เมษายน 2564 ที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการบรรจุใหม่ 42 คน ผนึกกำลังนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “1 กระทรวง 1 การให้” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา, นายอนุสรณ์​ สง่าแสง ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัด สป.ศธ. ได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อชุมชน สังคม มีจิตอาสา และการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการนำข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 42 คน มาร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา รวมทั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา

“โครงการนี้ นอกจากช่วยให้เป็นคนเก่ง เป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เสียสละเวลาของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ยังถือเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันของ 2 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และชุมชนท้องถิ่น”

นางทัศนีย์ ไวปัญญา ผอ.สำนักอำนวยการ สป.ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐานกิจกรรม คือ ฐานที่ 1 สร้างสี สร้างสรรค์ ฐานที่ 2 เด็กเล่น เส้นสี และฐานที่ 3 เก็บ กวาด สะอาดตา เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนและบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมกับการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งของให้กับโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ค้นคว้าทางการศึกษาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนและครูในอนาคตต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร-สุกัญญา จันทร์สมโภชน์ / สรุป
ทัศนะ เพิ่มพัด / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: