สป.ศธ.ประชุมวิเคราะห์ทบทวนการกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม ระยะที่ 1

รองปลัด ศธ. “ธนู ขวัญเดช” เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ทบทวนการจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) ระยะที่ 1

(29 มีนาคม 2564) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระยะที่ 1 โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มจากศึกษาธิการจังหวัด 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราวินทรา โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ตระหนักถึงความสำคัญในบริบทของภารกิจงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษา ตามที่กฏหมายกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ได้ขับเคลื่อนภารกิจงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี

สำหรับตำแหน่งรอง ศธจ. ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน รวมทั้งตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของ ศธจ. ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก แต่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.เพียงคนเดียว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งรอง ศธจ. เพิ่มเติม ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

“ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ทุกท่านช่วยเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งที่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการกำหนดตำแหน่งรอง ศธจ. (เพิ่มเติม) ต่อไป”

สำหรับการประชุมในระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลความจำเป็นสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ นส.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, นส.นิติยา หลานไทย, นส.ศิริพร ช่วยรัตนะ, นายเกื้อกูล ดีประสงค์ และนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากรหลักในการประชุม ฯ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: