ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

การแต่งตั้ง “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเช่นกัน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ท่านเป็นสตรี

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง*
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515
 • การศึกษา
  2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
  2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
  2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University
 • สถานที่ติดต่อ 999/1 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  โทรสาร 037 261 344
  อีเมล tthienthong@gmail.com
 • ข้อมูลการทำงาน
  2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
  – รองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
  – ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
  – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
  – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
  – เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
  – ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
  – โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
  – ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
  – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย (2544, 2548, 2550, 2554, 2562)
 • เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
  – มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548

เรื่องน่ารู้
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลักษณะที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2481 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2482
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482 หน้า 467-473
ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/467.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย#/media/ไฟล์:Flag_of_the_Minister_of_Education_of_Thailand_(1939).svg
อ้างจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ธงพระอิสริยยศในประเทศไทย