สำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.เตรียมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน

(17 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวง ศธ. พร้อมด้วยนายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ., นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ ศธ. เข้าร่วม ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้แทนศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางการสนับสนุนการทำงานของจิตอาสา 904 ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ของ สป.ศธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

  • สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.) เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก ดูแลด้านงานธุรการ สารบรรณ รวมทั้งดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามขอบข่ายภารกิจ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ (กบค.สอ.) เป็นฝ่ายฝึกอบรมขยายผล มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการบรรยายขยายผล รวมทั้งติดตามประเมินผลการบรรยายขยายผล
  • สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สลก.) เป็นฝ่ายกิจกรรมอาสา มีหน้าที่วางแผน และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดตาม สรุป รายงานผลในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

โดยแยกเป็นภารกิจ/กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 3 ประเภท ได้แก่

  1. จิตอาสาพัฒนา ดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2. จิตอาสาภัยพิบัติ ดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และสาเหตุอื่นๆ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟูความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว
  3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามห้วงเวลาเป็นครั้งคราวในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รับทราบคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 455/2564

ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน สป.ศธ. โดยปลัด ศธ. เป็นประธาน และนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผอ.สบศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็นเหมาะสม อีกทั้งอำนวยการและสนับสนุน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของ สป.ศธ. ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ ให้กรรมการประสานงานจิตอาสาฯ ทราบทุกเดือน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: