ศธ.จับมือ กกต.สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศธ.จับมือ กกต. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกั... Continue Reading →

ศธ.ผนึกกำลัง สธ.ขับเคลื่อนต่อยอดหลักสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบางส่วนของกัญชา พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญระดับโลก

ศธ.ผนึกกำลัง สธ. ขับเคลื่อนต่อยอดหลักสูตรอาหารและผลิตภั... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑