‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนโค้ดดิ้งเพื่อประชาชน Coding for All

(4 มกราคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการทำงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ (จาก 6 คณะ) คือ 1) คณะอนุกรรมการอำนวยการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียน Coding 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน Coding 3) คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าพร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนการสอน Coding ให้เป็นไปในทิศทางที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสร้างทักษะ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล คิดเป็นขั้นเป็นตอน เเก้ปัญหาเป็น เเก้ปัญหาชอบ ในการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทันดิจิทัล

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือชื่อ Coding ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารให้ประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้คำว่า โค้ดดิ้ง (Coding) แต่ฝากให้กลับไปพิจารณาด้วยว่า จะวางแนวทางการสอนอย่างไรให้เป็น Coding for All เพราะการสอนของกระทรวงศึกษาธิการมีชั้นปี แต่สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นช่วงอายุ ไม่มีชั้นปี

ที่ประชุมยังได้หารือในการเตรียมจัดทำ “หลักสูตรโค้ดดิ้ง” สำหรับประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มจัดการเรียนรู้ให้แก่ “ผู้ตกงาน” เป็นลำดับแรก เพราะขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชาชนหลายคนกลายเป็นคนว่างงาน จึงคิดว่าควรจะหาวิธีที่จะช่วยคนเหล่านี้ให้มีทางออกในชีวิต เพราะที่ผ่านมา ศธ.จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโค้ดดิ้งไปที่ครูและนักเรียน แต่ความจริงแล้วการเรียนโค้ดดิ้งสามารถกระจายการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับเกษตร ตามนโยบายเกษตรประณีต หรือ 1 ไร่ 1 แสน หรือโค้ดดิ้งสำหรับแรงงาน เพราะทุกชีวิตของคนทั่วไปจะต้องเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น การนำโค้ดดิ้งมาให้กลุ่มผู้ตกงานได้เรียนรู้ ก็จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกผลึกทางความคิดและแก้ปัญหาได้ เช่น งานที่ทำไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ และเมื่อประมวลผลทางความคิดได้ ก็จะค้นพบว่าจากนี้จะต้องเดินไปต่อด้วยการทำอะไร หรืออาจไปศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อทำอาชีพให้ตัวเองมีรายได้.

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / วิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: