หมวดหมู่
เสมา 2 แผน/ยุทธศาสตร์

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนโค้ดดิ้งเพื่อประชาชน Coding for All

(4 มกราคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]