ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย และศึกษาธิการภาค 2 ราย

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

  1. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  4. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  5. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  6. นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7. นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
  8. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
นายปรีดี ภูสีน้ำ
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
นายธนากร ดอนเหนือ
นายธฤติ ประสานสอน
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

(จะอัพเดทภาพให้เพิ่มเติม)