มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (5 มกราคม 2564 )

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                   

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

จากการที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของ ศธ. โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต่ได้รับการจัดตั้งให้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  และขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  บัญญัติให้  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คณะรัฐมนตรี จึงมีมติอนุมัติ                   หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยกำหนดให้ “สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยูเนสโก 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จำนวน 6 คณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

1 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกวี      จงกิจถาวร ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ นางสาวดุริยา         อมตวิวัฒน์ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ นางวันเพ็ญ อัพตัน นางสาวกาญจนา วานิชกร ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน และ ประธานคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)

 1. พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่รัฐบาลในด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
 2. เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก  
 3. ประสานงานกับรัฐบาล หน่วยงาน องค์การ สถาบัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก 
 4. ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐและไม่ใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก 
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศอื่น ๆ ที่เป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก 
 6. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งหมายโครงการและกิจกรรม ตลอดจนกระตุ้นความสนใจของประชาชนทั่วไปในงานขององค์การยูเนสโก 
 7. ติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม  สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก
 8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปขององค์การยูเนสโก  
 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

2 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จำนวน 6 คณะ

 1. องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ            นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน และ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล วิรุฬรักษ์ หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร นางสาวดารุณี ธรรมโพธ์ดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ทีรคานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ หรือผู้แทน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรม และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 3. การปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานกรรมการ นางสาวดุริยา              อมตวิวัฒน์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 4. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้แทน คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือผู้แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ และ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 5. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช นายประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทน และ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 6. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นายสันทัด สมชีวิตา นายสนิท อักษรแก้ว และนางมาลี สุวรรณอัตถ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน             ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก และผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง โดยมีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: