“Success 3” ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3”

(8 สิงหาคม 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “Success 3” ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และดึงความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถเฉพาะตัวที่แท้จริง

ในปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,954 คน จาก 12 โรงเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)

สำหรับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3” ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนักเรียนในโครงการสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 409 คน จาก 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จำนวน 51 คน โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จำนวน 58 คน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จำนวน 64 คน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จำนวน 51 คน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จำนวน 65 คน โรงเรียนละงูพิทยาคม จำนวน 33 คน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จำนวน 45 คน และโรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” จำนวน 42 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 “success 3” ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น และทราบถึงแนวทางการขอรับทุนต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนในโครงการ

โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา, พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายกสมาคมสานฝันการกีฬาชายแดนใต้, ประธานชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 500 คน

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: