สป.ศธ.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ สู่การทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

(22 พฤษภาคม 2566) นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วม

นายศัจธร กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการที่จะส่งเสริมความรู้ให้เป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่ล้วนแต่ทำให้นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในภาพรวม การดำเนินชีวิตในวัยเรียนและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ

การประชุมปรับปรุงจัดทำคู่มือครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายการบูรณาการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายและสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  

“คู่มือนี้จะส่งต่อไปยัง พสน. ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานสถานศึกษาทุกสังกัด ให้มีแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” นายศัจธร กล่าว


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สกก./ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: