ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ สช.ว่าด้วยหลักฐานการจบหลักสูตร และการออกประกาศนียบัตร ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักฐานการจบหลักสูตร และการออกประกาศนียบัตร ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่มา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D114S0000000000100.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: