กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 18:40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงปารีส ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยนางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก นางทัมมาร่า ราสโตวัคชิอามัสวิรี ประธานคณะกรรมการบริหารยูเนสโก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิ สอวน. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งพระราชกรณียกิจของพระองค์เอง และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในยามที่พระองค์ตามเสด็จฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมประชาชนในท้องที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทรงหาวิธีสอนเด็กเล็ก ๆ ให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมผู้อื่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใส่พระทัยในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเป็นพระธุระบริหารกองทุนการกุศลต่างๆ เช่น มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และประทานความช่วยเหลือนานัปการแก่มูลนิธิอื่น ๆ เช่น มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ทรงช่วยเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสตั้งแต่แรกเกิด ให้มีพัฒนาการดี สุขภาพดี มีอาหารดี ทรงช่วยเหลือทั้งเด็กไทย ลาว พม่า เขมร ทรงสนับสนุนวัฒนธรรมการแสดงโดยเฉพาะการดนตรีและนาฏศิลป์ ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทอดพระเนตรโบราณสถานและแหล่งมรดกโลก สนพระทัยในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเข้าใจกันระหว่างวัฒนธรรม ทรงสนับสนุนโครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เสนอให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้มีความสำคัญควรค่าแก่การยกย่องของโลก ในปี 2565-2566 นับเป็นการเชิดชูการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ชาติ เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม รัฐบาลไทยและองค์กรเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการพระประวัติและ
พระกรณียกิจ

ขอบคุณนิทรรศการเทิดพระเกียรตินี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองที่รัฐบาลไทย ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นวาระที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญ ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศมติการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564″

สำหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวบรวมพระประวัติ แนวพระราชดำริ และพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 เรื่อง ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ 2554 และ พ.ศ 2561 มาจัดนิทรรศการเป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 แสดงพระประวัติและพระบุคลิกภาพ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเนื้อหานิทรรศการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ส่วนที่ 2 แสดงพระกรณีกิจด้านการสร้างและพัฒนาเยาวชนอัจฉริยะของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้เทคนิคเครื่องฉายสไลด์ เพื่อเล่าเรื่องราวกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  • ส่วนที่ 3 แสดงพระกรณียกิจด้านการสาธารณสุข ใช้เทคนิควีดิทัศน์ เล่าเรื่องราวพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  • ส่วนที่ 4 แสดงพระเกียรติยศที่ทรงรับจากองค์การยูเนสโก ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่เหรียญทองวิกเตอร์ อูโก เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว
  • ส่วนที่ 5 แสดงพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษา สามารถใช้แว่นตา 3 มิติ หรือสแกน QR Code เพื่อนำผู้ชมนิทรรศการไปเยี่ยมชมห้องส่งงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ส่วนที่ 6 แสดงพระนิพนธ์และพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิค จุดสุดท้ายเป็นจุดแสดงความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต

หลังการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในฝรั่งเศส ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและได้ศึกษาพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อำนวยให้เกิดความเจริญทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมและร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: