ครม.รับทราบรายงานความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ.ภ.) 6 แห่ง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ.ภ.) 6 แห่ง

สาระสำคัญ ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 ตุลาคม 2564) ดังนี้

1. จัดทำแนวทางการพัฒนาจัดตั้ง จ.ภ. จำนวน 6 แห่ง (คณะกรรมการพัฒนา จ.ภ. และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติรับทราบแล้ว) โดยพัฒนาและใช้พื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม จำนวน 4 แห่ง และพัฒนาจัดตั้งบนพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรใหม่จำนวน 2 แห่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในการขยายองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ จ.ภ. ตามภารกิจการเป็นโรงเรียนศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดสำหรับการจัดตั้ง จ.ภ. จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 6 เขตตรวจฯ ที่ยังไม่มี จ.ภ. ตั้งอยู่ สอดคล้องกับพื้นที่เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) ที่กำหนดไว้ ตามคำสั่ง นร. ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จำนวน 18 เขตตรวจฯ ดังนี้

เขตตรวจฯ ที่จังหวัดตามเขตตรวจฯจ.ภ.ประจำเขตตรวจฯพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนขนาดพื้นที่
Ÿ พื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม จำนวน 4 แห่ง
3กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรีจ.ภ. สุพรรณบุรี  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี71 ไร่ 1 งาน 88.8 ตารางวา  
12กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ดจ.ภ. กาฬสินธุ์  โรงเรียนโคกศรีเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์131 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา
14ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีจ.ภ. อุบลราชธานี  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี175 ไร่ 44 ตารางวา  
15เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูนจ.ภ. ลำปาง  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง62 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา  
Ÿ พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรใหม่ จำนวน 2 แห่ง
9จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วจ.ภ. สระแก้ว  พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว77 ไร่ 55 ตารางวา  
18กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานีจ.ภ. กำแพงเพชร  พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร89 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา

­­­หมายเหตุ : ปัจจุบันมี จ.ภ. จำนวน 12 แห่ง ที่สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตตรวจฯ ของ นร. และเพิ่มใหม่อีก 6 แห่งดังกล่าว รวมมี จ.ภ. ทั้งหมด 18 แห่ง กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. ปรับปรุงเขตพื้นที่บริการของ จ.ภ. จากเดิมที่มีพื้นที่รับนักเรียนจำนวน 7-8 จังหวัดต่อหนึ่งโรงเรียน ให้มีจำนวนเล็กลงเพื่อให้การเข้าถึงโอกาสของนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึง เป็นจำนวน 4-5 จังหวัดต่อหนึ่งโรงเรียน

3. ศธ. ได้มีประกาศ ศธ. เรื่อง ตั้ง จ.ภ. กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ลำปาง สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รับนักเรียนประเภทประจำ โดยมีเขตพื้นที่บริการตามที่ สพฐ. กำหนด และให้สถานศึกษานี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็น จ.ภ. รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 215.64 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาจัดตั้ง จ.ภ. ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 


*สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานนามย่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชริทยาลัยว่า “จ.ภ.”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: