ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งรองปลัด ศธ. และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ คือ

1 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายยศพล เวณุโกเศศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

(ที่มา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D064S0000000002800.pdf)

2 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย คือ

  1. นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565
  2. นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
  3. นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

(ที่มา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D064S0000000002900.pdf)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: