มติบอร์ด สกสค.ไม่ใช้เงิน​ สกสค. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการใช้เงินของ สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน สกสค. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ประสานขอความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ สกสค. วงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การอุดหนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ภายใต้โครงการการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

หลังจากบอร์ด สกสค.ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการไปแล้วนั้น ทาง สป.ศธ. ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน สกสค. โดยระบุว่า ตามที่ สป.ศธ.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ และจัดส่งแผนการใช้จ่ายเพื่อขอเบิกงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ สกสค.ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณามายัง สป.ศธ. ดังนั้น สป.ศธ.จึงขอแจ้งไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจาก สกสค.แล้ว

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า บอร์ด สกสค.ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ สป.ศธ. แจ้งไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย ศธ.ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า การที่ ศธ.จัดกิจกรรมตามภูมิภาค เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและสถาบันการเงินมาพบเจรจากัน จะช่วยให้ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินสอดคล้องตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล หาก สป.ศธ.รอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสค. อาจกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และการที่ สป.ศธ.ใช้งบประมาณของ สป.ศธ มาจัดกิจกรรม จะทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อครูฯ โดยทั่วกัน และจะไม่มีการโอนเงินของ สกสค.ให้ ศธ.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ แต่อย่างใด

ในส่วนของกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ สพฐ.นั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้เสนอว่า ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สิน แต่เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ศธ. มีจำนวนมากกว่า 5 แสนราย ซึ่งงบประมาณที่ สกสค.ได้รับอนุมัติไว้เดิม จะจัดอบรมไม่ครอบคลุมจำนวนครูทั้งหมด

หากจะจัดอบรมให้ทั่วถึง อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ประกอบกับระบบที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องจัดหาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการอบรม ซึ่งบอร์ด สกสค.ได้พิจารณาและเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงมีมติให้ชะลอและทบทวนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ประธานกรรมการ สกสค.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: