สป.ศธ.เตรียมรับการประเมินการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.ศธ. จำนวน 40 คน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของ สป.ศธ. ได้ผ่านการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอนการประเมินตนเอง (Self – Assessment) แล้ว มีผลการประเมินจากผู้ตรวจภายนอก เท่ากับ 405.62 คะแนน และต้องดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำหนดในขั้นตอนต่อไปคือ การจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: