‘ตรีนุช’ แนะยูเนสโกต้องกระจายอำนาจ และบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อการศึกษา

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – ดร.วีระ แข็งกสิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ รายงานจากสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ครั้งที่ 214

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารยูเนสโก โดยสรุปว่า ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น เป็นผลกระทบครั้งใหญ่ที่ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน และส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เท่าเทียม และทั่วถึง โดยชื่นชมยูเนสโกว่า เป็นองค์การที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาการศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ประเทศไทยสนับสนุนให้ยูเนสโกขับเคลื่อนความร่วมมือในประเทศสมาชิก ในลักษณะโครงการข้ามสาขาวิชา (Cross Cutting Theme) เพื่อให้ประหยัดทรัพยากร และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDGs ในหลาย ๆ ด้าน

นอกจากนี้ ประเทศไทยให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่กระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลก และเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกลไกของความร่วมมือด้านการศึกษา โดยความร่วมมือเช่นนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติภาพและทางออกที่สร้างสรรค์ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในฐานะผู้แทนไทย ยังได้สนับสนุนให้ยูเนสโกกระจายอำนาจไปยังสำนักงานส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสำนักงานยูเนสโกในแต่ละภูมิภาค และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานของยูเนสโกในองค์รวม และสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรของยูเนสโก ปี ค.ศ. 2022 – 2023 ซึ่งจะช่วยให้แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของยูเนสโกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของยูเนสโก ปี ค.ศ. 2023 – 2027 เช่นกัน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวปิดท้ายว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2nd Asia-Pacific Regional Education Minister’s Conference on SDG4-Education 2030 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีร่วมกันวิเคราะห์ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุมภายหลังผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเชิญชวนให้ผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: