ศธ.นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

(29 ธันวาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในการนี้ มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

งานด้านการศึกษานั้น ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือผู้ให้การศึกษา กับผู้เรียน ซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ กล่าวคือ ผู้ให้การศึกษา ย่อมต้องจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความดี อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้ มีคุณธรรมความประพฤติที่ดี มีวิจารณญาณ และได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม ส่วนผู้เรียน ย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป งานด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในประการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจ แล้วรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ให้ตลอดต่อเนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน ของงานด้านการศึกษา และของประเทศชาติสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน”

ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: