รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “ปัญหาเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามที่ 352 ร. เรื่อง ปัญหาเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบกระทู้ถาม 2 ข้อ ของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ

 1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการควบคุม ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
 2. หากไม่มีนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจะมีมาตรการใดที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ 1 และข้อที่ 2

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา โดยออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 2. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น อาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 3. กรณีที่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สถานศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้แจ้งให้สถานศึกษาที่มีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษานอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการคืนเงิน ปรับลด หรืองดเก็บเงินบำรุงการศึกษาในรายการกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการหรือผ่อนผันขยายเวลาการชำระเงินบำรุงการศึกษา รวมถึงให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และงดใช้อุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้พิจารณาจัดหาเท่าที่จำเป็น และให้ชะลอหรืองดการจัดกิจกรรมในหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตรที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองด้วย

สำหรับโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยมีโรงเรียนเอกชนให้ความร่วมมือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

 • ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 238 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,524,259 บาท
 • ลดค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 252 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,745,182 บาท
 • คืนค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 524 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561,853,934 บาท
 • ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน จำนวน 524 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,858,640 บาท
 • ให้ผู้ปกครองผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยตลอดปีการศึกษา จำนวน 931 โรงเรียน
 • มีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น แจกเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

ในส่วนของอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้ช่วยเหลือโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และให้ผู้ปกครองดำเนินการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกับทางสถานศึกษา ทั้งนี้ การคืนเงินรายได้ของสถานศึกษาในส่วนอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการต่อไป

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: