ครูชายแดนใต้ ขอบคุณ รมว.ศธ. เร่งจ่ายเงินเยียวยา

ครูชายแดนใต้ ขอบคุณ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” พร้อมยื่น 3 ข้อเสนอ “เยียวยาครูทุพพลภาพ – ขยายเวลาเสนอผลงานขอวิทยฐานะ ตาม ว 10 – ประสานจังหวัดให้โรงเรียนสอนแบบ Onsite ได้”

(20 ธ.ค. 2564) ที่กระทรวงศึกษาธิการ – นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สค.จชต.) พร้อมกรรมการ สค.จชต. ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวม 41 คน ได้เดินทางมาขอบคุณ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ผลักดันการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 183 ราย ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้จัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ

นายบุญสม กล่าวว่า ครอบครัวครูและบุคลากรที่เสียชีวิต รอคอยการจ่ายเงินเยียวยานี้มาอย่างยาวนานกว่า 8 ปี แต่เพิ่งได้รับในสมัยที่นางสาวตรีนุช เป็น รมว.ศธ. และขณะนี้มีครู อีก 11 รายที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ กำลังรอรับความช่วยเหลือ  

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า นอกจากคณะกรรมการ สค.จชต. มาแสดงความขอบคุณตนแล้ว ทาง สค.จชต.ยังมีข้อเสนอของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 3 ข้อ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ

  1. ขอให้ ศธ. เร่งประสานการแก้ไขเพิ่มเติมมติ ครม.กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรณีการเยียวยาที่ยังไม่ครอบคลุมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ตั้งแต่ปี 2547 จำนวน 11 คน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาค
  2. ขอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขยายวันที่พ้นระยะเวลาการดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จากภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 กรณีข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เลือกขอยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ของหนังสือ ว 10/2554 เพื่อขอใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ คือ นับเวลาการพ้นระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 ปี เป็น 2 ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550
  3. เรื่องคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งประธาน สค.จชต.ระบุว่า ที่ผ่านมาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในอันดับรั้งท้ายมาโดยตลอด และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite โดยให้จัดการศึกษาในรูปแบบ Online ยิ่งทำให้คุณภาพการศึกษาแย่ลง ดังนั้น ขอให้ ศธ.ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้โรงเรียนที่ครู เด็ก และผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนครบตามที่สาธารณสุขกำหนดแล้ว สามารถสอนในรูปแบบ Onsite ที่สถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมการศึกษาขึ้นมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดีขึ้นมากแล้ว และผู้ปกครองก็อยากให้ลูกหลาน มาเรียนที่โรงเรียน

ตนได้รับข้อเสนอ ทั้ง 3 เรื่องมาพิจารณา ขอขอบคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียสละ ยืนหยัดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่มาโดยตลอด  ซึ่งจะเร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการเยียวยาครูที่ทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ โดยเร็วที่สุด และจะสนับสนุนการทำงานของครู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: