เสมา 3 เปิดอบรมการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564

(3 ธันวาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การอบรมพัฒนาทักษะ ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่มีความ WOW ในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัลส่งถึงครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ ซึ่งการอบรมพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบฯ ในปีนี้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลเพื่อการพัฒนาครู สังกัดสำนักงาน กศน. อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาครู กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher ให้มีสมรรถนะ เพิ่มทักษะความสามารถ (Up Skill) การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (Re Skill) สำหรับข้าราชการครู กศน.ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในพื้นที่จริง ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ขอชื่นชมผู้จัดการอบรมที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งคณะวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงในการอบรมนี้ เชื่อมั่นว่าครูทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและความรับผิดชอบในฐานะครูที่มีต่อวิชาชีพของตน ต้องเพิ่มทักษะให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพ พร้อมพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุความสำเร็จ สามารถนำความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอด ขยายผลแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา กศน. ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

“ดิฉันมีความมุ่งหวังอยากเห็นคนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมาก ควรที่จะสื่อสารให้ได้ก่อนที่จะไปศึกษาไวยากรณ์ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนั้น เน้นให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกไปกับสิ่งที่เรียนรู้ ที่สำคัญช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศ ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ครู กศน. ไม่ค่อยมีการบรรจุเอกภาษาอังกฤษ เมื่อได้มารับตำแหน่ง จึงผลักดันให้มีการสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ผสมผสานกับครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ มาพัฒนาร่วมกันให้สามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษา และผู้สนใจทุกช่วงวัย ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ สร้างความมั่นใจ และความสุขให้กับตนเอง

ดังนั้น ครูของเราที่มีอยู่ในทุกที่ของประเทศไทย จะเป็นครูพันธุ์พิเศษ สามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างสื่อการเรียนการสอน จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย”

รองเลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ที่มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพื่อให้มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานในการวัดประเมินผลต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, Aspire to Inspire ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล, การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และการนำเสนอผลงานการออกแบบ การสาธิตการจัดการเรียนรู้

“ฝากให้ครู กศน.ทุกคนที่เข้าร่วมอบรม นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เพื่อนครูที่ยังไม่ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพราะนักศึกษา กศน.มีความหลากหลายทั้งในด้านอาชีพ อายุ และชาติพันธ์ุ ซึ่งโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงและเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ได้เลยหากขาดการร่วมมือจากทุกคน ทั้งวิทยากรที่ให้องค์ความรู้อย่างเต็มความสามารถ ผู้เข้ารับการอบรมเปิดใจรับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประชาชนชาวไทยไปด้วยกัน”

สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีคณะวิทยากรที่มีความสามารถจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ มาถ่ายทอดความรู้แก่ครู กศน. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: