เสมา2 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร​ ที่พังงา พร้อมยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา ชูการเรียนรูปแบบ​ PjBL บูรณาการ​ “STEAM for INNOPRENEUR”

รมช.ศธ. “คุณ​หญิง​กัลยา โสภณพนิช” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร​ ที่วิทยาลัยเทคนิค​พังงา สนับสนุน​การยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา พร้อมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ​ PjBL บูรณาการ​ “STEAM for INNOPRENEUR”

(15 พฤศจิกายน​ 2564​)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตาม​นโยบาย​รัฐบาล​ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ภูเก็ต ระนอง) โครงการ​วิทยา​ลัยเทคโนโลยี​ฐาน​วิทยาศาสตร์​ ณ วิทยาลัย​เทคนิค​พังงา อำเภอเมืองฯ จังหวัด​พังงา

โดยมีนายณรงค์​ ดูดิง ที่ปรึกษา​ รมช.ศธ., นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ​ รมช.ศธ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ.​, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ., ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ​ กพฐ., นายมณฑล​ ภาคสุวรรณ​์ รองเลขาธิการ​ กอศ., นายพีระศักดิ์​ รัตนะ​ เลขาธิการ​ กช., นางสุปราณี​ นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ., นายปรเมศวร์​ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ​ กศน. และ​ผู้บริหารเข้าร่วมงาน

​เล็งยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ให้เป็นแหล่งผลิตบุคลากรผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยี ควบคู่​คุณ​ธรรม​

นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา รายงานถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา และต้องการที่จะยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ให้เป็นแหล่งผลิตบุคลากรผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 3 และเร่งศึกษา วิจัย ข้อมูล ในเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา โดยจะแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา และจะใช้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา” เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาไทย

คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณพนิช กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะได้ประกาศใช้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างครูให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ ในฐานะหัวหอกนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นอยู่ และกำลังจะเข้ามาในอนาคต ส่งผลให้อาชีวศึกษามีบทบาทมาก และ ศธ.ภาคภูมิใจที่ได้ผลิตเด็กออกไปประกอบอาชีพ โดยใช้พื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จุดมุ่งเน้นสำคัญ คือ อยากเห็นคนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์ ได้เป็นผู้นำเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ทั้งนี้ ครูมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะเป็นหลัก ผู้เรียน​ต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง ได้เรียนมากกว่าวิชาที่สนใจ จึงจะสามารถแข่งขันได้ การแยกออกมาเป็น​วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงาจึงต้องควบคู่กับการเรียน​วิชาอื่นไปด้วย สิ่งสำคัญคือ ต้องเก่งและมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ​ทำงานประสานงานกับสังคม โรงงาน อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ชุมชน สื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนรายละเอียดในการปรับการเรียนการสอนนั้น ขอให้ครูปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้เรียน สิ่งที่อยากเรียน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีทำ Project-Based Learning ทำให้เด็กที่มีความต้องการเรียนรู้ต่างกันสามารถเรียนไปพร้อมกันได้

นอกจากนี้ ฝากให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร รักษาความเข้มแข็งของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นี้ไว้ เพื่อผลิตคนดี คนเก่ง ตระหนัก​ถึงคุณ​ค่าของสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนมุ่งเน้นให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง

Project-Based Learning บูรณาการร่วมกับ STEAM for Innopreneur เน้นสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

คุณหญิงกัลยา กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา มีการจัดเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนประจำ เปิดสอนในสาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว) โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผู้สอนจะนำสาระและทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพมาบูรณาการจัดทำเป็นโครงงาน (Projects) ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยบูรณาการร่วมกับ STEAM for Innopreneur เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

การลงพื้นที่วันนี้ ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่ตั้งใจสั่งสอนอบรมดูแลจนนักเรียนได้สร้างเกียรติประวัติทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Project-Based learning อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะ​เมื่อนำมาร่วมกับ STEAM for Innopreneur ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างนักธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการคิดและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ถือเป็น​ทักษะจำเป็นในยุคดิจิทัล​ สอดคล้อง​กับนโยบายการจัดการเรียน​การ​สอน​ Coding ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ​อย่างเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ รมช.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม และการจัดการเรียนแบบ Project-Based Learning (PjBL) การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR ตลอดจนเยี่ยมชม“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคน ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพังงาในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565 โดยวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดพังงาและสถานประกอบการด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปาชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบันโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา เปิดการเรียนการสอนสาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 12 มีนักเรียนจำนวน 168 คน และในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร มีนักเรียนจำนวน 40 คน รวมจำนวนนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 208 คน และในปีการศึกษา 2565 จะดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นปีแรก จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการจัดประชุม นิทรรศการและอีเว้นต์ จำนวน 20 คน และสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 20 คน โดยในช่วงแรกจะรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. 5 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งขณะนี้นักเรียนทุนสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวรุ่นที่ 1 กำลังจะจบการศึกษาในระดับ ปวช.ปีที่ 3 และจะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2565

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: