ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 รวม 19 วัน และเพิ่มกรณีพิเศษอีก 4 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีผลทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 มีจำนวน 19 วัน ดังนี้

 1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
 2. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 1 วัน
 3. วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 1 วัน
 4. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
 5. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 3 วัน
 6. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
 7. วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (สำนักพระราชวังจะประกาศเป็นปี ๆ ไป) พฤษภาคม 1 วัน
 8. วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม
 9. วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 1 วัน
 10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
 11. วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 1 วัน
 12. วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 1 วัน
 13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
 14. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
 15. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
 16. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
 17. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 1 วัน
 18. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
 19. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
 20. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 1 วัน
 21. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

โดยที่ในแต่ละปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ และสะสมเสบียง ก่อนจะทรงยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพ อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว รวม 8 จังหวัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: