สป.ศธ.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาญจนบุรี

(4 พฤศจิกายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมขยายผลจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ในรูปแบบของการจัดทำแผนเพื่อสนองต่อนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช, นายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก้วพนา) ศึกษาธิการภาค/จังหวัด รวมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง/ระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน ต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จุดเน้นเชิงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 12 ด้าน และวาระเร่งด่วนทั้ง 7 ประเด็น ถือเป็นกรอบนโยบายที่สำคัญสำหรับให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ได้นำกรอบนโยบายที่สำคัญดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ประเด็นที่ผู้บริหารควรจะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับนำมาจัดทำแผนด้านการศึกษาในเชิงพื้นที่ และถือเป็น Agenda สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการ คือ แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

 • Big Rock 1 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
 • Big Rock 2 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 • Big Rock 3 : การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • Big Rock 4 : การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
 • Big Rock 5: การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

“จะเห็นได้ว่า Big Rock ที่ 1 2 3 และ 4 จะมีผลต่อการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่แผนปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กำหนดไว้แล้ว จะส่งผลลัพธ์ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะที่จำเป็นของโลกในอนาคตได้” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้ จะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของรัฐบาล และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การจัดการศึกษาในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทของแต่ละพื้นที่

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับกับบุคลากร เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนสรรหาข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เช่น ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม จำนวน 114 อัตรา อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ จำนวน 35 อัตรา ซึ่งจะได้รับการจัดสรรคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ปฏิบัติงาน และชำนาญงาน อัตราว่างเดิม 195 อัตรา ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานจะต้องสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรให้เกิดความเข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมทั้งย้ำแนวทางการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องระมัดระวังการพิจารณาความผิด พร้อมศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลให้ละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายให้ครูได้ชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือรวมหนี้ครูมาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาครูบรรจุใหม่และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ จำนวน 12 แห่ง 4 ภาค ๆ ละ 3 แห่ง โดยทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด และขยายผลการดำเนินไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศที่มีความพร้อม ได้มีการถอดบทเรียนจากสหกรณ์ตัวอย่าง 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ซึ่งพบแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกิน 3%
 2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ และสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ 4.5-5%
 3. จัดสรรผลกำไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 30% ของผลกำไร
 4. นำเงินปันผลมาหักชำระหนี้เพื่อลดยอดหนี้รายเดือน
 5. การบริหารความเสี่ยง การสร้างหลักประกันเงินกู้ ปรับลดบุคคลค้ำประกัน และปรับลดการซื้อประกันภัยในส่วนที่ไม่จำเป็น
 6. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 7. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันการเงินและต้นสังกัด
 8. ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัด หัก ณ ที่จ่าย ควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30%
 9. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สร้างระบบพัฒนาและดูแลสมาชิก ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางด้านการเงิน การสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มการออม และไม่ก่อหนี้เพิ่ม

อิชยา กัปปา / สรุป
สนย.สป. / ข้อมูล
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: